Tuần thứ 27 - Năm 2021 - Địa điểm: Tất cả

Năm Chọn tuần Địa điểm
Giờ Thứ 2 - 05/07 Thứ 3 - 06/07 Thứ 4 - 07/07 Thứ 5 - 08/07 Thứ 6 - 09/07 Thứ 7 - 10/07 Chủ nhật - 11/07
7h - 9h
9h - 11h
13h - 15h
15h - 17h
17h - 19h
19h - 22h
Giờ Thứ 2 - 05/07 Thứ 3 - 06/07 Thứ 4 - 07/07 Thứ 5 - 08/07 Thứ 6 - 09/07 Thứ 7 - 10/07 Chủ nhật - 11/07