Tuần thứ 3 - Năm 2022 - Địa điểm: Tất cả

Năm Chọn tuần Địa điểm
Giờ Thứ 2 - 17/01 Thứ 3 - 18/01 Thứ 4 - 19/01 Thứ 5 - 20/01 Thứ 6 - 21/01 Thứ 7 - 22/01 Chủ nhật - 23/01
7h - 9h
9h - 11h
13h - 15h
15h - 17h
17h - 19h
19h - 22h
Giờ Thứ 2 - 17/01 Thứ 3 - 18/01 Thứ 4 - 19/01 Thứ 5 - 20/01 Thứ 6 - 21/01 Thứ 7 - 22/01 Chủ nhật - 23/01