Tuần thứ 36 - Năm 2022 - Địa điểm: Tất cả

Năm Chọn tuần Địa điểm
Giờ Thứ 2 - 05/09 Thứ 3 - 06/09 Thứ 4 - 07/09 Thứ 5 - 08/09 Thứ 6 - 09/09 Thứ 7 - 10/09 Chủ nhật - 11/09
7h - 9h
9h - 11h
13h - 15h
15h - 17h
17h - 19h
19h - 22h
Giờ Thứ 2 - 05/09 Thứ 3 - 06/09 Thứ 4 - 07/09 Thứ 5 - 08/09 Thứ 6 - 09/09 Thứ 7 - 10/09 Chủ nhật - 11/09