Tuần thứ 37 - Năm 2022 - Địa điểm: Tất cả

Năm Chọn tuần Địa điểm
Giờ Thứ 2 - 12/09 Thứ 3 - 13/09 Thứ 4 - 14/09 Thứ 5 - 15/09 Thứ 6 - 16/09 Thứ 7 - 17/09 Chủ nhật - 18/09
7h - 9h
9h - 11h
13h - 15h
15h - 17h
17h - 19h
19h - 22h
Giờ Thứ 2 - 12/09 Thứ 3 - 13/09 Thứ 4 - 14/09 Thứ 5 - 15/09 Thứ 6 - 16/09 Thứ 7 - 17/09 Chủ nhật - 18/09