Tuần thứ 38 - Năm 2022 - Địa điểm: Tất cả

Năm Chọn tuần Địa điểm
Giờ Thứ 2 - 19/09 Thứ 3 - 20/09 Thứ 4 - 21/09 Thứ 5 - 22/09 Thứ 6 - 23/09 Thứ 7 - 24/09 Chủ nhật - 25/09
7h - 9h
9h - 11h
13h - 15h
15h - 17h
17h - 19h
19h - 22h
Giờ Thứ 2 - 19/09 Thứ 3 - 20/09 Thứ 4 - 21/09 Thứ 5 - 22/09 Thứ 6 - 23/09 Thứ 7 - 24/09 Chủ nhật - 25/09