Tuần thứ 39 - Năm 2022 - Địa điểm: Tất cả

Năm Chọn tuần Địa điểm
Giờ Thứ 2 - 26/09 Thứ 3 - 27/09 Thứ 4 - 28/09 Thứ 5 - 29/09 Thứ 6 - 30/09 Thứ 7 - 01/10 Chủ nhật - 02/10
7h - 9h
9h - 11h
13h - 15h
15h - 17h
17h - 19h
19h - 22h
Giờ Thứ 2 - 26/09 Thứ 3 - 27/09 Thứ 4 - 28/09 Thứ 5 - 29/09 Thứ 6 - 30/09 Thứ 7 - 01/10 Chủ nhật - 02/10