Tuần thứ 40 - Năm 2022 - Địa điểm: Tất cả

Năm Chọn tuần Địa điểm
Giờ Thứ 2 - 03/10 Thứ 3 - 04/10 Thứ 4 - 05/10 Thứ 5 - 06/10 Thứ 6 - 07/10 Thứ 7 - 08/10 Chủ nhật - 09/10
7h - 9h
9h - 11h
13h - 15h
15h - 17h
17h - 19h
19h - 22h
Giờ Thứ 2 - 03/10 Thứ 3 - 04/10 Thứ 4 - 05/10 Thứ 5 - 06/10 Thứ 6 - 07/10 Thứ 7 - 08/10 Chủ nhật - 09/10