Tuần thứ 45 - Năm 2022 - Địa điểm: Tất cả

Năm Chọn tuần Địa điểm
Giờ Thứ 2 - 07/11 Thứ 3 - 08/11 Thứ 4 - 09/11 Thứ 5 - 10/11 Thứ 6 - 11/11 Thứ 7 - 12/11 Chủ nhật - 13/11
7h - 9h
9h - 11h
13h - 15h
15h - 17h
17h - 19h
19h - 22h
Giờ Thứ 2 - 07/11 Thứ 3 - 08/11 Thứ 4 - 09/11 Thứ 5 - 10/11 Thứ 6 - 11/11 Thứ 7 - 12/11 Chủ nhật - 13/11