Tuần thứ 47 - Năm 2022 - Địa điểm: Tất cả

Năm Chọn tuần Địa điểm
Giờ Thứ 2 - 21/11 Thứ 3 - 22/11 Thứ 4 - 23/11 Thứ 5 - 24/11 Thứ 6 - 25/11 Thứ 7 - 26/11 Chủ nhật - 27/11
7h - 9h
9h - 11h
13h - 15h
15h - 17h
17h - 19h
19h - 22h
Giờ Thứ 2 - 21/11 Thứ 3 - 22/11 Thứ 4 - 23/11 Thứ 5 - 24/11 Thứ 6 - 25/11 Thứ 7 - 26/11 Chủ nhật - 27/11