Tuần thứ 48 - Năm 2022 - Địa điểm: Tất cả

Năm Chọn tuần Địa điểm
Giờ Thứ 2 - 28/11 Thứ 3 - 29/11 Thứ 4 - 30/11 Thứ 5 - 01/12 Thứ 6 - 02/12 Thứ 7 - 03/12 Chủ nhật - 04/12
7h - 9h
9h - 11h
13h - 15h
15h - 17h
17h - 19h
19h - 22h
Giờ Thứ 2 - 28/11 Thứ 3 - 29/11 Thứ 4 - 30/11 Thứ 5 - 01/12 Thứ 6 - 02/12 Thứ 7 - 03/12 Chủ nhật - 04/12