Tuần thứ 6 - Năm 2022 - Địa điểm: Tất cả

Năm Chọn tuần Địa điểm
Giờ Thứ 2 - 07/02 Thứ 3 - 08/02 Thứ 4 - 09/02 Thứ 5 - 10/02 Thứ 6 - 11/02 Thứ 7 - 12/02 Chủ nhật - 13/02
7h - 9h
9h - 11h
13h - 15h
15h - 17h
17h - 19h
19h - 22h
Giờ Thứ 2 - 07/02 Thứ 3 - 08/02 Thứ 4 - 09/02 Thứ 5 - 10/02 Thứ 6 - 11/02 Thứ 7 - 12/02 Chủ nhật - 13/02