Tuần thứ 1 - Năm 2023 - Địa điểm: Tất cả

Năm Chọn tuần Địa điểm
Giờ Thứ 2 - 02/01 Thứ 3 - 03/01 Thứ 4 - 04/01 Thứ 5 - 05/01 Thứ 6 - 06/01 Thứ 7 - 07/01 Chủ nhật - 08/01
7h - 9h
9h - 11h
13h - 15h
15h - 17h
17h - 19h
19h - 22h
Giờ Thứ 2 - 02/01 Thứ 3 - 03/01 Thứ 4 - 04/01 Thứ 5 - 05/01 Thứ 6 - 06/01 Thứ 7 - 07/01 Chủ nhật - 08/01