Tuần thứ 5 - Năm 2023 - Địa điểm: Tất cả

Năm Chọn tuần Địa điểm
Giờ Thứ 2 - 30/01 Thứ 3 - 31/01 Thứ 4 - 01/02 Thứ 5 - 02/02 Thứ 6 - 03/02 Thứ 7 - 04/02 Chủ nhật - 05/02
7h - 9h
9h - 11h
13h - 15h
15h - 17h
17h - 19h
19h - 22h
Giờ Thứ 2 - 30/01 Thứ 3 - 31/01 Thứ 4 - 01/02 Thứ 5 - 02/02 Thứ 6 - 03/02 Thứ 7 - 04/02 Chủ nhật - 05/02