Phạm Quốc Hùng

Phạm Quốc Hùng

Ch.ngành: Công nghệ nuôi trồng thủy sản
Học vị: Tiến sỹ
Chức danh: Giảng viên cao cấp-PGS
Điện thoại:
Chức vụ: Viện trưởng
Email: hungpq@ntu.edu.vn
Website:
Trần Văn Phước

Trần Văn Phước

Ch.ngành: Công nghệ nuôi trồng thủy sản
Học vị: Thạc sỹ
Chức danh: Giảng viên
Điện thoại:
Chức vụ: Quyền Trưởng Bộ môn
Email: phuoctv@ntu.edu.vn
Website:
Nguyễn Văn Quỳnh Bôi

Nguyễn Văn Quỳnh Bôi

Ch.ngành: Công nghệ nuôi trồng thủy sản
Học vị: Thạc sỹ
Chức danh: Giảng viên chính
Điện thoại:
Email: boinvq@ntu.edu.vn
Website:
Lê Thành Cường

Lê Thành Cường

Ch.ngành: Khoa học biển
Học vị: Thạc sỹ
Chức danh: Giảng viên
Điện thoại: 077.373 0854
Email: cuonglt@ntu.edu.vn
Website:
Hứa Thị Ngọc Dung

Hứa Thị Ngọc Dung

Ch.ngành: Vi sinh vật trong thực phẩm
Học vị: Thạc sỹ
Chức danh: Giảng viên
Điện thoại:
Email: dunghtn@ntu.edu.vn
Website:
Nguyễn Thị Thùy Giang

Nguyễn Thị Thùy Giang

Ch.ngành: Khoa học Nuôi trồng Thủy sản
Học vị: Thạc sỹ
Chức danh: Giảng viên
Điện thoại:
Email: giangntt@ntu.edu.vn
Website:
Phạm Thị Hạnh

Phạm Thị Hạnh

Ch.ngành: Nuôi trồng thủy sản
Học vị: Thạc sỹ
Chức danh: Giảng viên
Điện thoại:
Email: hanhpt@ntu.edu.vn
Website:
Vũ Thị Thùy Minh

Vũ Thị Thùy Minh

Ch.ngành: Môi trường
Học vị: Tiến sỹ
Chức danh: Giảng viên
Điện thoại:
Email: minhvtt@ntu.edu.vn
Website:
Tôn Nữ Mỹ Nga

Tôn Nữ Mỹ Nga

Ch.ngành: Công nghệ nuôi trồng thủy sản
Học vị: Thạc sỹ
Chức danh: Giảng viên
Điện thoại: 058 875474
Email: ngatnm@ntu.edu.vn
Website:
Bành Thị Quyên Quyên

Bành Thị Quyên Quyên

Ch.ngành: Nuôi trồng thủy sản
Học vị: Tiến sỹ
Chức danh: Giảng viên
Điện thoại:
Email: quyenbtq@ntu.edu.vn
Website:
Trần Thanh Tâm

Trần Thanh Tâm

Ch.ngành: Sinh học
Học vị: Tiến sỹ
Chức danh: Giảng viên
Điện thoại:
Email: tamtt@ntu.edu.vn
Website:
Mai Đức Thao

Mai Đức Thao

Ch.ngành: Sinh học biển
Học vị: Thạc sỹ
Chức danh: Giảng viên
Điện thoại:
Email: thaomd@ntu.edu.vn
Website:
Bùi Thị Thanh Thủy

Bùi Thị Thanh Thủy

Ch.ngành: Kế toán doanh nghiệp
Học vị: Đại học
Chức danh: Chuyên viên
Điện thoại:
Email: thuybtt@ntu.edu.vn
Website:
Phan Văn Út

Phan Văn Út

Ch.ngành: Công nghệ nuôi trồng thủy sản
Học vị: Thạc sỹ
Chức danh: Giảng viên
Điện thoại: 058 804404
Email: utpv@ntu.edu.vn
Website: