Nguyễn Ánh Dương

Nguyễn Ánh Dương

Ch.ngành: Giáo dục quốc phòng - Bộ binh
Học vị: Đại học
Chức danh:
Chức vụ: Phó Giám đốc
Email: duongna@ntu.edu.vn
Website:
Cao Mạnh Đức

Cao Mạnh Đức

Ch.ngành: Giáo dục quốc phòng - an ninh
Học vị: Đại học
Chức danh: Giảng viên
Email: duccm@ntu.edu.vn
Website:
Nguyễn Thị Hạnh

Nguyễn Thị Hạnh

Ch.ngành: Giáo dục quốc phòng - an ninh
Học vị: Đại học
Chức danh: Giảng viên
Email: hanhnguyen@ntu.edu.vn
Website:
Phạm Tiến Khoa

Phạm Tiến Khoa

Ch.ngành: Giáo dục quốc phòng - an ninh
Học vị: Đại học
Chức danh: Giảng viên
Email: khoapt@ntu.edu.vn
Website:
Trần Văn Mạnh

Trần Văn Mạnh

Ch.ngành: Nghệ thuật quân sự
Học vị: Thạc sỹ
Chức danh:
Email: manhtv@ntu.edu.vn
Website:
Trần Ngọc Minh

Trần Ngọc Minh

Ch.ngành: Giáo dục quốc phòng - an ninh
Học vị: Đại học
Chức danh: Giáo viên trung học
Email: minhtn@ntu.edu.vn
Website:
Trịnh Đức Minh

Trịnh Đức Minh

Ch.ngành: Giáo dục quốc phòng - an ninh
Học vị: Đại học
Chức danh: Giảng viên
Email: minhtd@ntu.edu.vn
Website:
Võ Như Nam

Võ Như Nam

Ch.ngành: Khoa học quân sự
Học vị: Cao đẳng
Chức danh: Chuyên viên
Email: namvn@ntu.edu.vn
Website:
Phan Ngọc Phúc

Phan Ngọc Phúc

Ch.ngành: Giáo dục quốc phòng - an ninh
Học vị: Đại học
Chức danh: Giảng viên
Email: phucpn@ntu.edu.vn
Website:
Nguyễn Tiến Quang

Nguyễn Tiến Quang

Ch.ngành: Kỹ thuật cơ khí
Học vị: Đại học
Chức danh:
Email: tienquang@ntu.edu.vn
Website:
Nguyễn Văn Thắng

Nguyễn Văn Thắng

Ch.ngành: Chỉ huy tên lửa phòng không-không quân
Học vị: Đại học
Chức danh:
Email: thangnv@ntu.edu.vn
Website:
Nguyễn Trọng Tiến

Nguyễn Trọng Tiến

Ch.ngành: Chỉ huy - tham mưu quân sự huyện
Học vị: Đại học
Chức danh:
Email: tiennt@ntu.edu.vn
Website:
Nguyễn Văn Tiến

Nguyễn Văn Tiến

Ch.ngành: Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước
Học vị: Đại học
Chức danh:
Email: tiennv@ntu.edu.vn
Website:
Đoàn Quách Tỉnh

Đoàn Quách Tỉnh

Ch.ngành: Binh chủng hợp thành
Học vị: Đại học
Chức danh:
Email: tinhdq@ntu.edu.vn
Website:
Nguyễn Anh Tú

Nguyễn Anh Tú

Ch.ngành: Thể thao
Học vị: Thạc sỹ
Chức danh: Giảng viên
Email: tuna@ntu.edu.vn
Website:
Bùi Thanh Tuấn

Bùi Thanh Tuấn

Ch.ngành: Công nghệ nuôi trồng thủy sản
Học vị: Thạc sỹ
Chức danh: Giảng viên
Email: tuanbt@ntu.edu.vn
Website: https://trungtamqpan.ntu.edu.vn/Bo-mon-Quoc-phong-va-An-Ninh