Võ Nguyễn Hồng Lam

Võ Nguyễn Hồng Lam

Ch.ngành: Giáo dục ngôn ngữ anh
Học vị: Tiến sỹ
Chức danh: Giảng viên chính
Điện thoại:
Chức vụ: Trưởng khoa
Email: lamvnh@ntu.edu.vn
Lê Hoàng Duy Thuần

Lê Hoàng Duy Thuần

Ch.ngành: Tiếng Anh
Học vị: Thạc sỹ
Chức danh: Giảng viên
Điện thoại:
Chức vụ: Phó Trưởng khoa
Email: thuanlhd@ntu.edu.vn
Hoàng Công Bình

Hoàng Công Bình

Ch.ngành: Ngôn ngữ học
Học vị: Tiến sỹ
Chức danh: Giảng viên chính
Điện thoại:
Chức vụ: Trưởng Bộ môn
Email: binhhc@ntu.edu.vn
Ngô Quỳnh Hoa

Ngô Quỳnh Hoa

Ch.ngành: Tiếng Anh
Học vị: Thạc sỹ
Chức danh: Giảng viên
Điện thoại:
Chức vụ: Phụ trách bộ môn
Email: hoanq@ntu.edu.vn