Trần Trọng Đạo

Trần Trọng Đạo

Ch.ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
Học vị: Tiến sỹ
Chức danh: Giảng viên chính
Chức vụ: Trưởng khoa
Email: trongdao@ntu.edu.vn
Nguyễn Thị Lan

Nguyễn Thị Lan

Ch.ngành: Luật kinh tế
Học vị: Thạc sỹ
Chức danh: Giảng viên
Chức vụ: Phụ trách bộ môn
Email: lannt@ntu.edu.vn
Lê Thị Thanh Ngà

Lê Thị Thanh Ngà

Ch.ngành: Ngôn ngữ học
Học vị: Thạc sỹ
Chức danh: Giảng viên
Chức vụ: Quyền Trưởng Bộ môn
Email: ngaltt@ntu.edu.vn
Nguyễn Hữu Tâm

Nguyễn Hữu Tâm

Ch.ngành: Triết học
Học vị: Tiến sỹ
Chức danh: Giảng viên chính
Chức vụ: Trưởng Bộ môn
Email: tamnh@ntu.edu.vn