Tống Văn Toản

Tống Văn Toản

Ch.ngành: Quản trị kinh doanh
Học vị: Thạc sỹ
Chức danh: Chuyên viên
Chức vụ: Trưởng phòng
Email: toantv@ntu.edu.vn
Website:
Ngô Văn An

Ngô Văn An

Ch.ngành: Chủ nghĩa xã hội khoa học
Học vị: Thạc sỹ
Chức danh: Giảng viên
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Email: annv@ntu.edu.vn
Website: https://phongctsv.ntu.edu.vn/
Ngô Ngọc Anh

Ngô Ngọc Anh

Ch.ngành: Công nghệ nuôi trồng thủy sản
Học vị: Đại học
Chức danh: Chuyên viên
Email: anhnn@ntu.edu.vn
Website:
Nguyễn Ngọc Đoan

Nguyễn Ngọc Đoan

Ch.ngành: Văn hóa quần chúng
Học vị: Đại học
Chức danh: Chuyên viên
Email: doannn@ntu.edu.vn
Website:
Trần Thị Thùy Dương

Trần Thị Thùy Dương

Ch.ngành: Quản trị kinh doanh
Học vị: Thạc sỹ
Chức danh: Chuyên viên
Email: duongttt@ntu.edu.vn
Website:
Vũ Thị Nhung

Vũ Thị Nhung

Ch.ngành: Quản trị kinh doanh
Học vị: Thạc sỹ
Chức danh: Chuyên viên
Email: nhungvt@ntu.edu.vn
Website:
Nguyễn Vân Tường Vy

Nguyễn Vân Tường Vy

Ch.ngành: Kế toán
Học vị: Đại học
Chức danh: Chuyên viên
Email: vynvt@ntu.edu.vn
Website:
Trang Kim Yến

Trang Kim Yến

Ch.ngành: Quản trị kinh doanh
Học vị: Cao đẳng
Chức danh: Giáo viên trung học
Email: yentk@ntu.edu.vn
Website: