Trang Sĩ Trung

Trang Sĩ Trung

Ch.ngành: Công nghệ sinh học
Học vị: Tiến sỹ
Chức danh: Giảng viên cao cấp-PGS
Điện thoại:
Chức vụ: Hiệu trưởng
Email: trungts@ntu.edu.vn
Website:
Trần Doãn Hùng

Trần Doãn Hùng

Ch.ngành: Kỹ thuật vật liệu
Học vị: Tiến sỹ
Chức danh: Giảng viên chính
Điện thoại: 0913451713
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Email: hungtd@ntu.edu.vn
Website:
Quách Hoài Nam

Quách Hoài Nam

Ch.ngành: Thiết bị & các bộ phận năng lượng trong tàu
Học vị: Tiến sỹ
Chức danh: Giảng viên chính
Điện thoại:
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Email: namqh@ntu.edu.vn
Website: