Trang Sĩ Trung

Trang Sĩ Trung

Ch.ngành: Công nghệ sinh học
Học vị: Tiến sỹ
Chức danh: Giảng viên cao cấp-PGS
Chức vụ: Hiệu trưởng
Email: trungts@ntu.edu.vn
Website:
Phạm Quốc Hùng

Phạm Quốc Hùng

Ch.ngành: Công nghệ nuôi trồng thủy sản
Học vị: Tiến sỹ
Chức danh: Giảng viên cao cấp-PGS
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Email: hungpq@ntu.edu.vn
Website:
Trần Doãn Hùng

Trần Doãn Hùng

Ch.ngành: Kỹ thuật vật liệu
Học vị: Tiến sỹ
Chức danh: Giảng viên chính
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Email: hungtd@ntu.edu.vn
Website:
Quách Hoài Nam

Quách Hoài Nam

Ch.ngành: Kỹ thuật Tàu thủy
Học vị: Tiến sỹ
Chức danh: Giảng viên chính
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Email: namqh@ntu.edu.vn
Website: