Bùi Quang Thỉnh

Bùi Quang Thỉnh

Ch.ngành: Kỹ thuật khai thác thủy sản
Học vị: Thạc sỹ
Chức danh: Chuyên viên chính
Chức vụ: Giám đốc
Email: thinhbq@ntu.edu.vn
Website:
Phạm Bá Linh

Phạm Bá Linh

Ch.ngành: Kỹ thuật Tàu thủy
Học vị: Thạc sỹ
Chức danh: Giảng viên
Chức vụ: Phó Giám đốc
Email: linhpb@ntu.edu.vn
Website:
Phạm Thị Hoài

Phạm Thị Hoài

Ch.ngành: Công nghệ thực phẩm
Học vị: Đại học
Chức danh: Giáo viên trung học
Email: hoaipt@ntu.edu.vn
Website:
Lê Công Thành

Lê Công Thành

Ch.ngành: Điện tử
Học vị: Đại học
Chức danh: Chuyên viên
Email: thanhlc@ntu.edu.vn
Website:
Dương Thành Tô

Dương Thành Tô

Ch.ngành: Quản trị kinh doanh
Học vị: Thạc sỹ
Chức danh: Chuyên viên
Email: todt@ntu.edu.vn
Website: