Đinh Đồng Lưỡng

Đinh Đồng Lưỡng

Ch.ngành: Kỹ thuật máy tính
Học vị: Tiến sỹ
Chức danh: Giảng viên chính
Chức vụ: Trưởng phòng
Email: luongdd@ntu.edu.vn
Website:
Ngô Quang Trọng

Ngô Quang Trọng

Ch.ngành: Công nghệ chế tạo máy
Học vị: Tiến sỹ
Chức danh: Giảng viên
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Email: trongnq@ntu.edu.vn
Website:
Nguyễn Thị Hoa Hường

Nguyễn Thị Hoa Hường

Ch.ngành: Quản trị kinh doanh
Học vị: Thạc sỹ
Chức danh: Chuyên viên
Email: huongnth@ntu.edu.vn
Website:
Lê Ngọc Quý Linh

Lê Ngọc Quý Linh

Ch.ngành: Quản lý giáo dục
Học vị: Thạc sỹ
Chức danh: Chuyên viên
Email: quylinh@ntu.edu.vn
Website:
Lê Xuân Thắng

Lê Xuân Thắng

Ch.ngành: Công nghệ thực phẩm
Học vị: Thạc sỹ
Chức danh: Giảng viên
Email: thanglx@ntu.edu.vn
Website:
Trần Trương Thy Thơ

Trần Trương Thy Thơ

Ch.ngành: Quản lý giáo dục
Học vị: Thạc sỹ
Chức danh: Chuyên viên
Email: thottt@ntu.edu.vn
Website:
Nguyễn Thị Kim Vân

Nguyễn Thị Kim Vân

Ch.ngành: Quản trị kinh doanh
Học vị: Thạc sỹ
Chức danh: Chuyên viên chính
Email: kimvan@ntu.edu.vn
Website: